Vikingegaarden A/S

Juridisk information

Betingelser ved brug af hjemmesiden

Læs venligst disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) omhyggeligt, før De gør brug af Vikingegaarden’ Internet Web side (“Web side”). Ved at bruge Web siden godkender De disse Vilkår. Hvis De ikke er enig i Vilkårene, beder vi Dem om ikke at benytte denne Web side. Vilkårene vedrører Deres rettigheder og forpligtelser og omfatter vigtige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og værneting. De bedes læse dette omhyggeligt. Vilkårene er gældende for alle Vikingegaarden koncernens Web sider, herunder Web sider for registrerede brugere.

Ejendomsret

Web siden ejes og drives af Vikingegaarden A/S (herefter benævnt Vikingegaarden), et aktieselskab, der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Vonge, Danmark.

Brugstilladelse

De er velkommen til at se Dem omkring på Web siden. Vikingegaarden giver Dem tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til Deres egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at De uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale og aftale om forhandling eller distribution af Vikingegaardens produkter, og forudsat, at De sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. De må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra Vikingegaarden på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne Web side, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne Web side må heller ikke placeres i rammer på tredjemands web sider (forbud mod framing).

Deres brug af denne Web side er ensbetydende med Deres godkendelse og accept uden ændring af forbudene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer De ved Deres brug af denne Web side, at De på ingen måde vil bruge denne Web side til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse Vilkår.

Brugsinformation

Enhver form for information eller materiale, som De måtte fremsende til Web siden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. Vikingegaarden har ret til at bruge alt, hvad De sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Web side, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links

Vikingegaarden kan frit lægge hyperlinks til tredjemands web sider. Vikingegaarden har ingen kontrol over de linkede web sider, og Vikingegaarden er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket web side eller af nogen web side linket til en sådan linket web side. Vikingegaarden giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Vikingegaarden forbeholder sig ret til at anføre dette på sin Web side. Vikingegaarden forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis De ønsker at besøge nogen af tredjemands web sider, som er linket til denne Web side, sker dette på Deres eget ansvar. Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne Web side. Links til underliggende sider må kun ske efter Vikingegaarden’ forudgående skriftlige godkendelse.

Indhold

Vikingegaarden er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne Web side og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel priser og produktbeskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne Web side er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. Vikingegaarden garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.
Besøgende på denne Web side accepterer, at Vikingegaarden er fritaget for ethvert ansvar for Web sidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne Web side samt selve Web siden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Web side er beskyttede varemærker.

Intet på denne Web side må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Web side, uden skriftlig tilladelse fra Vikingegaarden eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Web side.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne Web side eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Ansvar

Deres brug af og besøg på denne Web side foregår på eget ansvar. Vikingegaarden garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Web side, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Vikingegaarden fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne Web side, er Vikingegaarden på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Web side eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne Web side.

Produkter

Vikingegaarden vil bestræbe sig på at opfylde alle ordrer, men Vikingegaarden kan ikke garantere, at et hvilket som helst produkt vist på denne Web side forefindes. Vikingegaarden forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at ophæve salget af et hvilket som helst produkt, der måtte være opført på denne Web side.

Opdateringer

Vikingegaarden forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre sin “Politik til beskyttelse af personlige oplysninger””. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af Vikingegaarden Web siden, og de vil blive bekendtgjort her.

Softwarelicenser

De har ingen ejendomsretlige rettigheder til beskyttet software med dertil hørende dokumentation på enhver sprog, som måtte være til Deres rådighed, for at De kan få adgang til områder på Web sideen.De må ikke overdrage, videregive, eller på nogen måde overføre en licensret eller login, som Vikingegaarden har overdraget til Dem. Ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens eller login vil ikke være ugyldig på nogen måde. De må ikke distribuere, kopiere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede eller lignende produkter af sådan softwareprodukter.

Bestemmelser om lovvalg og værneting

Denne Web side ligger på en server i Danmark. De er indforstået med, at disse Vilkår og Deres brug af denne Web side reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

De erklærer Dem herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med denne Web side og/eller disse Vilkår, hvori (b) denne Web side og/eller disse Vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne Web side og/eller disse Vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister. Vikingegaarden har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af denne Web side bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, hvormed Vikingegaarden er bekendt, men garanterer ikke, at materiale på denne Web side er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. De er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkår sker for Deres egen regning og risiko. Hvis dele af disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller overvejelser om denne politik om vilkår og betingelser ved brug, kan du kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt via mail eller brev.

info@vikingegaarden.com

Vikingegaarden A/S
Tinnetvej 70
DK-7173 Vonge